Förebyggande insatser i regeringsuppdrag om psykisk hälsa och suicidprevention

Att öka kunskapen hos patienter, anhöriga och vårdpersonal är en av flera viktiga insatser för att minska felanvändning av läkemedel vid psykisk ohälsa.